Toegevoegd
aan je winkelwagen

Gegevens ANBI

Gegevens ANBI Stichting De Sterkerij te Rijssen

RSIN:   820284816
Inschrijving KvK: 08186814

De Sterkerij heeft als specifiek doel om personen – die als gevolg van een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperking of door een psychische aandoening (GGZ) moeilijk een plaats in het arbeidsproces verwerken – op vernieuwende wijze aan een waardige en zinvolle deelname aan het maatschappelijke arbeidsproces te helpen.
De hiervoor bedoelde doelgroepen zijn onder andere:
• Mensen met een wajong-uitkering die, om welke reden ook, niet deelnemen aan het arbeidsproces;
• Mensen met een wajong-uitkering die binnen een zorginstelling een dagbesteding krijgen en die wellicht in staat zijn om gedeeltelijk deel te nemen aan het arbeidsproces;
• Schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs;
• Mensen met een wajong-uitkering binnen het WSW-verband.

De Sterkerij richt zich op personen die afkomstig zijn uit Rijssen-Holten, Hellendoorn, Wierden, Almelo, Twenterand en de Hof van Twente.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Baalderborg Groep .  Het bestuur heeft de volgende samenstelling: 

Dhr M. Kirchner

Dhr F. Bastin

Mevr. H. Eertink

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun arbeid of gemaakte kosten.  

 

Balans per 31 december 2015 van Stichting De Sterkerij       
           
  31-12-2015 31-12-2014   31-12-2015 31-12-2014
   €   €     €   € 
Financiële vaste activa     Stichtingsvermogen           100.912             14.127
Deelneming De Sterkerij B.V.           100.891             14.020      
           
           
Liquide middelen          
Rabobank, 1487.96.826                    21                  107      
           
           
            100.912             14.127             100.912             14.127

 

Staat van baten en lasten over 2015 van Stichting De Sterkerij   
   
  2015
   € 
Baten:  
Giften               4.125
   
Lasten:  
Als gift verstrekt aan De Sterkerij B.V.               4.125
Bankkosten                    86
   
                4.211
   
Negatief resultaat                    86

Geldwerving

Met betrekking tot het werven van gelden heeft het bestuur de volgende uitgangspunten:


1. Het bestuur wil inspanningen leveren om de kosten binnen de besloten vennootschap De Sterkerij B.V. te dekken uit de opbrengsten van commercieel rendabele opdrachten.
2. Tevens wil het bestuur haar netwerk met ondernemers gebruiken om het werken in een beschermde omgeving in Rijssen – Holten breder onder de aandacht te brengen. Hierbij wordt in de contacten benadrukt dat de overheid de zorg voor deze doelgroep meer en meer bij de gemeentelijke overheid neerlegt, die met de ondernemers naar een oplossing moet zoeken om een geschikte werkplek voor deze mensen te creëren. Financiële steun in de vorm van een gift is dan een vorm van ondersteunen. De ontvangen gelden zullen dan ook aangewend worden voor het in stand houden van een locatie waar deze mensen met een beperking zinvol aan het werk kunnen.


Beheer van het vermogen
Het beheer van het vermogen valt onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van de stichting. Als bestuur is bepaald dat de ontvangen gelden als gift worden overgemaakt aan de besloten vennootschap De Sterkerij B.V. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd van de financiële mutaties in het vermogen.

 

Toelichting op de rekening over 2015 van Stichting De Sterkerij 
           
Deelneming de Sterkerij B.V.      
Het betreft een 100% deelneming in De Sterkerij B.V.  
De waardering is tegen nettovermogenswaarde.     
           
Liquide middelen        
Deze zijn direct opeisbaar.      
Ontwerp en realisatie door: Bandwerk internet- en reclamebureau